prenos prava korišćenja - zakupa

(registracija i preregistracija)


U slučaju smrti zakupca grobnog mjesta, pravo korišćenja grobnog mjesta pripada licu koje je oglašeno za njegovog zakonskog naslednika.
 
Primjerak pravosnažnog rješenja o nasleđivanju (original ili ovjerena kopija) uz Zahtjev za prenos prava korišćenja -zakupa grobnog mjesta i fotokopiju lične karte, predaje se na arhivi Društva radnim danima od 07-15h.
 
Primjerak Zahtjeva se nalazi na sajtu Društva (dokumentacija).